Select Page

Den nationale scene

Arkivstrategi

DNS er ein av fire nasjonale institusjonar for scenekunst, og har ei rikhaldig historie. Me har fått i oppdrag å utarbeide ny arkivstrategi for DNS. Eksisterande kjeldemateriale skal registrerast og avleverast til sikker lagring i arkiv, samstundes som det skal lagast planar for korleis DNS sjølve skal registrere og lagre dagens digitale materiale – framtidas historiske kjelder.

Trykk her om du vil sjå andre referanseprosjekt innan kjelde- og arkivarbeid.

Prosjektansvarleg: Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda
Foto på denne sida © Ubb billedsamlingen