Select Page

Kulturminnerapport

Safari eiendom AS

Historikarverksemda SA har utarbeidd kulturminnedokumentasjon i samband med detaljregulering for prosjektet Fagerdalen lager gnr. 216 / bnr. 853 m.fl. i Bergen kommune, på oppdrag frå Safari eiendom AS. 

Planområde ligg ved Eidsvågneset/Hellen/ Lønborg i Bergenhus bydel, og omfattar eigedommane gnr. 216 / bnr. 327, 473, 853, 885 og gnr. 168 bnr. 317 og 2078 med tilhøyrande atkomst frå fylkesveg 578 Helleveien. I området er det eldre lager- og kontorbygg. Planavgrensinga inkluderer deler av Helvetesvatnet mot nord og utgjer ca. 23 147 m2. Forslagsstiller ønsker å transformere området ved å rive eksisterande bygningsmasse og oppføre opptil 8000 m2 BRA bygningsmasse. 

Som del av planprosessen måtte tiltakshaver levere kulturminne- og rivedokumentasjon, og Historikarverksemda fekk oppdraget. Me skildra historie og kulturmiljø i området, og dokumenterte bygningshistorikk.

Trykk her hvis du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

 

Kulturminnerapport (2021)

Konsulent: Silje Een de Amoriza & Håvard Klyve Parr, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Safari eiendom AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda SA