Select Page

Kulturminnrapport

For privat utbygger

I 2016 fekk Historikarverksemda SA oppdraget med å utarbeide kulturminnedokumentasjon i samband med reguleringsplan for Fyllingsdalen, gnr. 19, bnr. 50 m.fl., Bergveien, bolig. Rapporten blei laga på oppdrag av ein privat utbygger som i samarbeid med Ard arealplan AS og arkitekt Rolv Eide AS har sett i gang detaljregulering av planområdet.

Planområdet låg i Bergveien på Kråkenes i Bergen kommune. Området var stort sett uregulert, men inngjekk i verneplan Konow Lund, gnr. 19 og hensynssone H570-245, bevaring av kulturmiljø. Innanfor planområdet står ein einebustad frå 1919 (med eit større tilbygg frå 1973). 

Vår oppgåve var å dokumentere kulturminner i og rundt planområdet.

Trykk her om du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

Kulturminnedokumentasjon (2016)

Konsulent: Ingrid Myrstad, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Privat utbygger
Foto på denne sida © Ubb billedsamlingen / Historikarverksemda