Select Page

Kjeldearbeid

Konsulentoppdrag eigedomsgrenser

I 2019/20 har me bidrege som konsulentar for fleire gardar på Vestlandet i samband med klargjering av eldre eigedomsgrenser i utmark. Me bidrog til å leite fram historisk kjeldemateriale for desse gardane, som utskiftingsforretningar, pantebøker, matriklar og andre relevante kjelder. Me bidrog også som fagkonsulenter for korleis kjeldematerialet kunne tolkast. Det innsamla materialet danna bakgrunn for sak i jordskifteretten og seinare i lagmannsretten.

Trykk her om du vil sjå andre referanseprosjekt innan kjelde- og arkivarbeid.

Arkivarbeid / formidlingsprosjekt

Prosjektansvareleg: Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda