Select Page

Oslo JFF

Jubileumsbok

Oslo Jeger- og Fiskerforening blei stifta i 1871, og fyller 150 år i 2021. I samband med jubileet ønskte Oslo JFF å få skrive ei jubileumsbok. Me i Historikarverksemda fekk oppdraget som forfattarar. forfatter forfatterarbeid markering

Oppdraget var å lage ei «praktbok», som gjennom solid formidling og nøye utvalde bilder skulle fortelje foreininga si historie. Boka fekk ei kronologisk framstilling med Oslo JFF si utviklingshistorie i sentrum.

Bakteppet for forteljinga er jakt og fiske i eit breiare samfunnsperspektiv – med tema som jakt og fangst som tradisjon, jaktlovgjeving og ressursbruk, matauk versus troféjakt, forholdet mellom «jægeradel» og «bondejeger», hovudstadsinnbyggarar og bygdefolket, byfolk sitt (stadig fjernare?) forhold til naturen, og ikkje minst kvinnene sitt inntog i jegermiljøet no i nyere tid.

Historikarverksemda hadde ansvaret for prosjektet frå A til Å. Me utførte alt av historisk kjeldearbeid, forfattararbeid og bilderedaksjon. I tillegg hadde me også det redaksjonelle ansvaret, der me organiserte språkvask, gjennomførte satskorrektur og koordinerte design og trykk. Grafisk design blei gjort av Øystein Vidnes og ETN Grafisk stod for trykk. Boka var ferdig til foreinga sitt jubileum i februar 2021.

 

«10. februar 1871 ble Norsk Jæger- & Fisker-Forening – forløperen til Oslo Jeger- og Fiskerforening – stiftet i Christiania av en gruppe sportsjegere og -fiskere. De tilhørte landets elite av embetsmenn, godseiere og velstående fra borgerskapet. Foreningens formål var å sikre best mulige vilkår for jakt og fiske, men den ble også en arena for sosial omgang blant likesinnede.

Etableringen hadde bakgrunn i en overklassekultur, der idealet var sportsjegeren og -fiskeren som målte krefter med den ville norske naturen. Det norske samfunnet var inne i det som er blitt kalt «associationsåndens tidsalder», hvor det å knytte sosiale, politiske og religiøse bånd gjennom organisasjoner, foreninger og lag ble stadig viktigere. Det var derfor en selvfølge at også norske sportsjegere- og fiskere måtte ha sin egen forening.

NJ&FFvar ikke den første jeger- og fiskerforeningen i landet. Den var imidlertid den første som tok sikte på å bli en landsomfattende forening. Den var også den første som i kraft av sine medlemmer og nærheten til det nasjonale maktapparatet hadde en reell mulighet til å verne om vilkårene for utøvelsen av sin egen sport.»

jubileumsbok, forfatterarbeid, markering, jubileumsbok.

Trykk her om du vil sjå fleire jubileums-prosjekt.

Oslo Jeger- og Fiskerforening 150 år (2021)

Tekst: Silje Een de Amoriza og Øystein Hellesøe Brekke, Historikarverksemda
Sats: Øystein Vidnes

Trykk: ETN Grafisk
Foto på denne sida © Historikarverksemda